do ministra edukacji narodowej

w sprawie odpowiedzialności państwa za edukację młodego pokolenia wobec zapowiadanej przez rząd likwidacji kuratoriów oświaty

Szanowna Pani Minister! Wśród różnych zapowiedzi rządu premiera Donalda Tuska znalazł się zamiar likwidacji kuratoriów oświaty i kuratora oświaty jako organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami oświatowo-wychowawczymi w województwie. Pomysł ten,o którym informowały w ostatnim czasie środki publicznego przekazu,wzbudził zaniepokojenie środowiska oświatowego oraz rodziców. Od kilkunastu lat funkcjonuje zasada,która została usankcjonowana ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,że zadania z zakresu oświaty należą do samorządu terytorialnego (gmina,powiat,województwo),a nadzór nad jakością kształcenia i wychowania sprawują powołane do tego organy administracji rządowej,w szczególności minister edukacji narodowej oraz – w województwie – kurator oświaty,który wykonuje swoje zadania przy pomocy kuratorium oświaty. Rozdział organu prowadzącego szkołę od organu sprawującego nadzór pedagogiczny dobrze sprawdził się w praktyce i nie był dotychczas kwestionowany (choć oczywistym jest,że funkcjonowanie tego systemu wymaga ciągłego doskonalenia).

Zapowiedź likwidacji kuratoriów oświaty budzi zaniepokojenie tym większe,że przekazanie części kompetencji kuratora oświaty samorządom jako organom prowadzącym szkoły,czyli przywrócenie nieracjonalnej zasady nadzorowania samego siebie prowadzić będzie do sytuacji,w której nieprawidłowości,a nawet patologie lokalne pozostaną poza jakąkolwiek realną kontrolą. Ponadto nowy system mierzenia poziomu edukacyjnego pozostaje w sferze mglistych pomysłów,które nie przybrały jak dotąd konkretnego i realnego kształtu,nie mówiąc już o badaniach i głębokich eksperckich analizach,którymi należałoby poprzedzić wszelkie działania w tej szczególnie wrażliwej dziedzinie.

Wobec powyższego – działając na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73,poz. 350,z późn. zm.) – proszę Panią Minister o odpowiedź na pytanie,dlaczego rząd premiera Donalda Tuska chce wyeliminować odpowiedzialność państwa za polską edukację,za poziom i jakość kształcenia i wychowania młodego pokolenia?

Proszę także o udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakie instrumenty i rozwiązania zamierza Pani wprowadzić,by zapewnić odpowiednio wysoki poziom edukacji w polskich szkołach? Do sfery złudzeń należy zaliczyć bowiem zarówno przekonanie,że zagwarantuje to sam samorząd w swojej lokalnej mądrości,jak i wiarę,że wystarczającym narzędziem,zapewniającym jakość kształcenia jest system sprawdzianów i egzaminów,którym objęci byliby uczniowie na poszczególnych etapach szkolnej edukacji (chociażby z tego powodu,iż ten sposób monitorowania jakości edukacji będzie nieskuteczny i nieefektywny w odniesieniu do niezwykle ważnej dziedziny,jaką jest wychowanie młodego pokolenia).

Poseł Jarosław Zieliński

Warszawa,dnia 4 lutego 2008 r.