18 lutego 2019 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystości z okazji 100-lecia polskiego więziennictwa, która odbyła się w Teatrze Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Powołanie tej formacji było jednym z pierwszych dekretów wydanych w niepodległej Polsce.

Podczas uroczystości ponad sto osób odebrało odznaczenia, awanse na wyższe stopnie i specjalne odznaczenia na stulecie Służby Więziennej.

W swoim wystąpieniu podziękowałem funkcjonariuszom i pracownikom formacji za wierną służbę dla Rzeczypospolitej i całego społeczeństwa.

Służba Więzienna jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa wewnętrznego, obywateli i państwa, także ważną częścią wymiaru sprawiedliwości. Jest formacją nowoczesną, dobrze przygotowaną do wykonywania powierzonych jej ustawowych zadań.

Chcemy, aby więźniowie poprzez pracę podlegali resocjalizacji. Służy temu program aktywizacji zawodowej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych „Praca dla Więźniów” zainicjowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 roku i realizowany przez Służbę Więzienną. W ciągu 2 lat jego funkcjonowania zatrudnienie skazanych zwiększyło się o prawie 12 tys. osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych osiągnął niespotykaną wcześniej wartość 57,2 %.

Zaznaczyłem, że dzięki temu programowi więźniowie mają możliwość m. in. bezpłatnego przyuczenia do zawodu, zagospodarowania czasu wolnego czy pozyskania środków finansowych na pokrycie kar pieniężnych, w tym alimentów lub grzywien, a także na rozpoczęcie nowego życia po opuszczeniu zakładu karnego.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Białymstoku obejmuje 7 jednostek penitencjarnych, w których pracuje 1300 funkcjonariuszy i 100 osób cywilnych. W całym kraju Służba Więzienna zatrudnia prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy codziennie chronią społeczeństwo przed dużą rzeszą 70 tys. osób odbywających karę odosobnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/41364982/swieto-sluzby-wieziennej

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/165677