17 października 2012 roku uczestniczyłem w VI dorocznym koncercie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku „Biznes,kultura,społeczeństwo”,który został zorganizowany w nowej Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.

W swoim wystąpieniu pogratulowałem Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku jako samorządowi gospodarczemu i zrzeszonym w niej przedsiębiorcom społecznego i kulturalnego wymiaru prowadzonej przez nich działalności biznesowej,o czym świadczą nie tylko corocznie organizowane koncerty,które wprowadzają w świat przeżyć artystycznych,ale także wspieranie poprzez przyznawane stypendia uzdolnionych uczniów,spotkania poświęcone ważnym dziedzinom życia społecznego i inne formy działalności ukierunkowane na wspieranie inicjatyw służących ludziom.

Czułem się w obowiązku wyrazić pogląd,że w naszym kraju istnieje pilna potrzeba stworzenia warunków i impulsów dla nowej fali przedsiębiorczości. Czeka na nie zwłaszcza młode pokolenie dobrze wykształconych Polaków gotowych podjąć aktywność gospodarczą. Aby to było możliwe,państwo musi stworzyć przyjazny klimat dla przedsiębiorczości,którego w ostatnich latach brakuje,ukształtować dobry system prawny oraz prosty,przejrzysty i łatwy w stosowaniu,pro-inwestycyjny system podatkowy. Wymaga to również usunięcia licznych barier biurokratycznych. Szanując świąteczny charakter spotkania uznałem też za swoją powinność powiedzieć w sposób dostosowany do okoliczności,iż w Polsce Wschodniej,w tym w województwie podlaskim warunkiem rozwoju przedsiębiorczości,a także rozwoju społeczno-gospodarczego tej części Polski jest szybkie zbudowanie nowoczesnych dróg,modernizacja kolei,budowa lotniska oraz zmiana zasadniczej koncepcji rozwoju kraju na zasadę rozwoju zrównoważonego. Jeśli natomiast przyjęta Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju miałaby zostać utrzymana,niezbędne jest uczynienie wszystkiego,co możliwe,aby Białystok został włączony do miast metropolitalnych,w przeciwnym razie bowiem najważniejsze działania i inwestycje cywilizacyjne ominą stolicę województwa i cały nasz region.

foto