26 lipca 2018 roku (czwartek) przewodniczyłem posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji wdrażania, monitorowania i ewaluacji „Programu Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości Gospodarczej na lata 2015 – 2020”, które odbyło się w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas posiedzenia omówiono kwestie najistotniejszych działań podjętych w ostatnim czasie przez zespoły zadaniowe (przestępczości podatkowej, stworzenia jednolitego systemu ewidencji zabezpieczonego mienia i sytemu zarządzania zabezpieczonym mieniem oraz opracowania metodyki postępowania w związku z zabezpieczeniem majątkowym), ze szczególnym uwzględnieniem Metodyki zabezpieczeń majątkowych, której celem jest ułatwienie działań właściwych organów państwa w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących ujawniania i zabezpieczania mienia stanowiącego korzyść z przestępstwa.

Ponadto rekomendowano przeznaczenie środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej na stworzenie Ogólnopolskiej Mapy Zagrożeń przestępczością podatkową.

W skład Międzyresortowego zespołu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Sekretarz Kolegium ds. Służb Specjalnych oraz przedstawiciele Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Krajowej Administracji Skarbowej, Komendy Głównej Policji, Komendy Głównej Straży Granicznej, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Komisji Nadzoru Finansowego i Prokuratury Krajowej.

Założeniem funkcjonowania Międzyresortowego Zespołu jest zapewnienie realizacji „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020”, którego głównym celem jest ograniczenie przestępczości gospodarczej poprzez wzmocnienie przeciwdziałania  i zwiększenie skuteczności zwalczania tej formy przestępczości oraz podniesienie efektywności odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw.